Safe Spaces: International konference

For English, please see below

Hvornår: Tirsdag 3. september 2019 kl. 10-16

Hvor: Gimle, Helligkorsvej 2, Roskilde

RF Experience og KIBO Sikrings internationale søsterselskab Mobile Gate SecurityMobile Gate Security inviterer til en international konference, som vil sætte fokus på, hvordan du skaber tryggere rammer i offentlige rum.

Det er blevet en mere kompliceret opgave at være arrangør af begivenheder i det offentlige rum. På samme tid er det blevet mere kompliceret for myndighederne at godkende arrangementer. Der er brug for mere – og anderledes – forberedelse og en helt ny måde at tænke begivenheder på.

Vi har allieret os med tre af Europas mest erfarne specialister inden for området. De vil dele ud af deres enorme erfaring med netop at skabe sikre rammer for begivenheder i det åbne rum. Der vil både være mulighed for at lytte og udveksle viden og erfaring blandt deltagerne.

Program for dagen

Hovedtalere:

Andrew SmithAndrew Smith (UK)
Andrew Smith er antiterrorsikkerhedsrådgiver hos NaCTSO og arbejder i politiets antiterrorenhed. Efter 30 års polititjeneste fik han titlen som antiterrorsikkerhedsrådgiver. Under polititjenesten blev han tildelt en tapperhedsmedalje fra den engelske dronning, og han har desuden modtaget politiets tapperhedspris. Andrew Smith var den ledende antiterrorsikkerhedsrådgiver for alle begivenheder tilknyttet OL 2012 i hele West Midlands-regionen. Han arbejder på daglig basis med projekter, der har at gøre med tæt befolkede områder, politiske partikonferencer m.m. i Birmingham. Andrew Smith er i øjeblikket dybt involveret i opbygningen af multisportsarrangementet Commonwealth Games 2022.

Pete DaltonPete Dalton (UK)
Pete Dalton er politiinspektør med 26 års tjeneste, hvoraf de fleste er brugt på specialiserede operationer. I sin nuværende rolle er han en specialiseret i skydevåben, involveret i ledelse, kommandostyrke og igangsættelse af operationer med skydevåben. Han har ledt og støttet begivenheder af national og international betydning, herunder det royale bryllup i 2018, det nylige besøg af USA's præsident Donald Trump, statslige og ceremonielle begivenheder, internationale beskyttede besøg, større kriminalitet og højprofilerede sportsbegivenheder. Pete Dalton designer og udfører kommandotræning og bidrager til kurser i nationale specialist- og generelle ledelseskurser i hele Storbritannien. Han er akkrediteret sikkerhedskoordinator, der yder rådgivning og udvikler sikkerhedsplaner for at minimere, begrænse og håndtere trusler mod vigtige begivenheder. Han har for nylig ledt et projekt, som skulle gennemgå og implementere begræsningen af fjendtlige køretøjer i Windsor, hvor han udviklede nye taktikker på dette område.

Professor Chris KempProfessor Chris Kemp (UK)
Professor Kemp er tidligere musikpromotor, venue manager og universitetsvicekansler. Han er direktør og ejer af Mind over Matter Consultancy, kendt for sin ekspertise i eventsikkerhed. Professor Kemp er kendt over hele verden for sit arbejde med sikkerhed på tætbefolkede områder og for sit uophørlige arbejde med at gøre begivenheder sikrere. Hans artikler er bredt offentliggjort i store musikpublikationer, sikkerhedsjournaler og dagblade over hele Europa, og han er på forkant med arbejdet med udvikling af et tryggere koncertmiljø. Som inspiration (sammen med Henrik Bondo Nielsen) bag Youropes eventsikkerhedsgruppe YES inviteres Chris Kemp til at tale ved mange lejligheder over hele kloden om crowd safety, alt fra publikumsadfærd til dynamikker.  Han har også henvendt sig til det olympiske sikkerhedsarbejde om fordelene ved uddannelse ifm. OL i London i 2012. Chris Kemp blev ansat som crowd safety-ekspert til samme formål. Han har udgivet 12 bøger, som spænder fra punk og hardcore over crowd management til uddannelse.

Efter foredragene inviterer alle foredragsholdere til en fælles paneldiskussion. Hør mere om og oplev bl.a.:

  • Messeaktiviteter
  • 'Live testing' af sikringsløsninger
  • Netværksmiddag (tilvalg)

Endeligt program kommer medio uge 31.

Tilmelding

  • Pris for tilmelding til konferencen: 1095 DKK.
  • Pris for tilmelding til konferencen m. efterfølgende netværksmiddag: 1495 DKK.

Tilmeld dig herTilmeld dig her

In English

Join the conference: Safe Spaces. Creating Safer Public Spaces in Europe.

Date: Tuesday 3 September 2019, 10:00-16:00

Venue: Gimle. Adress: Helligkorsvej 2, Roskilde, Denmark (close to Copenhagen)

Together with Mobile Gate SecurityMobile Gate Security, RF Experience invites you to an international conference focusing on safety in public spaces.

It has become increasingly complicated to organise events in public spaces. Similarly, it has become increasingly complicated for authorities to approve events. It requires more – and rather different – planning and a whole new way of approaching events.

We have reached out to three of Europe’s most experienced specialists who will share their knowledge and experience in ensuring safety at events in public spaces. Rather than just listening, you will have the chance of exchanging knowledge with the other participants.

PROGRAMME

Keynote speakers:

Andrew SmithAndrew Smith (UK)
Mr. Smith is a Counter Terrorism Security Adviser with NaCTSO, working in the Police Counter Terrorism Unit. Having completed 30 years’ police service he returned as a Counter Terrorism Security Adviser. During his service he was awarded the Queens Commendation for Bravery and is a National Police Bravery Award winner. Andy was the lead Counter Terrorism Security Adviser for all 2012 Olympics related events held throughout the West Midlands region. He works on a daily basis with crowded places projects, political party conferences and more held in Birmingham. Andy is currently heavily involved in the build for the Commonwealth Games for 2022.

Pete DaltonPete Dalton (UK)
Mr. Dalton is a serving Chief Inspector with 26 years’ service, the majority of which has been spent on Specialist Operations. In his current role, he is a Specialist Tactical Firearms Commander, involved in the management, command, and deployment of firearms operations. He has commanded and supported events of National and International significance including the Royal Wedding 2018, the recent visit of President Trump, State and Ceremonial Events, international protected visits, Major Crime and high profile sporting events. Pete designs and delivers firearms command training and supports in assessing on national specialist and general command courses across the UK. Pete is an accredited Security Coordinator, providing advice and developing security plans to minimise, mitigate and manage threats towards significant events. He has recently led a project to review and implement Hostile Vehicle Mitigation within Windsor, developing new tactics in this area.

Professor Chris KempProfessor Chris Kemp (UK)
Professor Kemp is a former rock promoter, venue manager and university pro vice chancellor. He is CEO and owner of the Mind over Matter Consultancy, renowned for its expertise in event safety. Professor Kemp is known throughout the world for his work on the safety of crowded space and his ceaseless endeavour to make events safer. His articles are widely publicised in major music publications, security journals and the national press across Europe and he is at the forefront of work in the development of a safer concert environment. As the inspiration (alongside Henrik Nielsen) behind the Yourope Event Safety Group (YES) Chris has been asked to speak on many occasions across the globe on aspects of crowd safety. These aspects range from crowd behaviour to dynamics. He has also addressed the House of Commons Select Committee for Olympic Security on the merits of training for the London 2012 Olympic and Paralympic Games as well as the Royal Society of Medicine. Chris was employed by the HSE as their crowd expert for the London 2012 Olympic and Paralympic Games. He is well published and has written twelve books ranging from punk and hardcore, through crowd management to education.

Panel discussion

Following presentations, keynote speakers invite all guests to join a panel discussion.

  • Trade fair
  • Live testing of security solutions
  • Network dinner (optional)

Full agenda coming week 31.

How to join

  • Conference: 1095 DKK (approx. 131 GBP).
  • Conference including dinner: 1495 DKK (approx. 179 GBP).

Register hereRegister here